Culture eats strategy for breakfast

Vormgeven van Agile Organisatie cultuur

Laten we eerlijk zijn: Alle Agile transformatie- of scalings initiatieven zullen uiteindelijk mislukken als ze niet verankerd zijn in de organisatiecultuur. Waarom? Omdat mensen uiteindelijk altijd zullen doen wat voor hen logisch is!
Dus waarom geen culturele verandering? Wij kunnen u helpen.

Concurrerende waarden Framework

Cultuur onderzoek en alignment workshop

Bij BetterChange erkennen we dat het cultiveren van een agile organisatiecultuur geen vooraf bepaalde uitkomst is, vergelijkbaar met de constructie van een strategie. Net zoals beschavingen evolueren, moeten ook culturen evolueren en onze aanpak is geworteld in het faciliteren van deze evolutie door middel van sensemaking, rolmodellering en het creëren van optimale omstandigheden voor verandering. Hoewel we culturele verschuivingen niet kunnen afdwingen, biedt onze methodologie een gestructureerd pad naar het bevorderen van een beweging in de richting van een agile-cultuur, afhankelijk van eigenaarschap en discipline.

Onze methode voor het vormen van cultuur omvat de volgende belangrijke stappen:

  1. Beoordeling en consensus over de huidige cultuur: We starten het proces door het bestaande culturele landschap binnen uw organisatie te evalueren en hierop af te stemmen.
  2. Articulatie van de gewenste toekomstige cultuur: Door middel van een gezamenlijke verkenning definiëren we en stemmen we af op de beoogde toekomstige cultuur die aansluit bij uw agile aspiraties.
  3. Verduidelijking van de effecten: We verdiepen ons in het begrijpen van de implicaties van culturele veranderingen en stellen vast wat de verschuivingen zullen inhouden en wat niet.
  4. Verhalende ontwikkeling: Illustratieve verhalen maken die de essentie van de gewenste cultuur samenvatten, met tastbare voorbeelden als leidraad.
  5. Experimentopzet: We werken samen aan het formuleren van experimenten die gericht zijn op het stimuleren van de gewenste cultuurverandering en het identificeren van uitvoerbare stappen om de beoogde cultuur te realiseren.
  6. Implementatie, controle en herhaling: De experimenten uitvoeren, de voortgang bijhouden en de aanpak iteratief verfijnen op basis van de verkregen inzichten.

Om deze reis te beginnen, beginnen we met een cultureel onderzoek met behulp van de Concurrerende waarden Frameworkeen algemeen erkende standaard voor het beoordelen en visualiseren van organisatiecultuur. Deze online enquête betrekt relevante leden van uw organisatie bij het onderzoek en peilt naar hun mening over zowel de huidige staat van de organisatiecultuur als hun aspiraties voor het toekomstige traject.

Na het onderzoek organiseren we een tweedaagse workshop, die begint met een bijeenkomst van maximaal 30 deelnemers die actief hebben deelgenomen aan het onderzoek. De eerste dag is gewijd aan het vaststellen van een gezamenlijk begrip van organisatiecultuur, het contextualiseren van de onderzoeksresultaten en het doorlopen van de stappen 1 tot en met 4 van onze aanpak. Aan het einde van de dag hebben de deelnemers duidelijkheid gekregen over de verschillen tussen de huidige en de gewenste cultuur en hebben ze illustratieve verhalen ontwikkeld over gedragingen en praktijken die aansluiten bij de gewenste toekomstige cultuur.

Op de volgende workshopdag werkt uw leiderschapsteam samen met onze coaches om de inzichten van de eerste dag te gebruiken voor het formuleren van uitvoerbare initiatieven als experimenten. Deze initiatieven worden zorgvuldig geprioriteerd en gestructureerd in een aanpasbaar uitvoeringsraamwerk, zodat ze voortdurend kunnen worden geïmplementeerd, geëvalueerd en verfijnd.

Het is belangrijk op te merken dat onze implementatiestrategie iteratief en dynamisch is, waarbij rigide implementatieplannen worden vermeden ten gunste van voortdurende experimenten. Mislukking wordt omarmd als een kans om te leren, waardoor een cultuur van veerkracht en aanpassingsvermogen ontstaat die essentieel is voor duurzame transformatie. Na de workshop pleiten we voor voortdurende coachingsupport om uw transformatieteam te begeleiden door tweewekelijkse cycli van initiatie, uitvoering, evaluatie en iteratie, om te zorgen voor een aanhoudend momentum in de richting van uw agile culturele aspiraties.

Verwacht resultaat

Het verwachte resultaat van onze Workshop Culturele Enquête en Afstemming is een versterkt gevoel van duidelijkheid en afstemming met betrekking tot de gewenste toekomstige cultuur binnen uw organisatie. Specifiek kunnen deelnemers anticiperen op

  1. Verbeterde sensibilisering: Een beter begrip van de discrepantie tussen de huidige en de gewenste organisatiecultuur, om duidelijkheid en afstemming tussen belanghebbenden te bevorderen.
  2. Verhalen ter illustratie: Tastbare voorbeelden van gedragingen en praktijken die symbool staan voor de gewenste toekomstige cultuur en die als leidraad dienen voor culturele evolutie.
  3. Initiatieven die actie vereisen: Geformuleerde experimenten om culturele verandering te stimuleren, geprioriteerd en gestructureerd voor implementatie, evaluatie en iteratieve verfijning.
  4. Adaptieve uitvoering Framework: Een aanpasbaar uitvoeringssysteem dat de continue implementatie, evaluatie en evolutie van culturele initiatieven mogelijk maakt en de veerkracht en het aanpassingsvermogen binnen uw organisatie bevordert.

Over het geheel genomen is de workshop erop gericht om een culturele transformatie op gang te brengen die is gebaseerd op een gedeelde visie, uitvoerbare strategieën en voortdurend leren, waardoor uw organisatie naar een agile en veerkrachtige toekomst wordt gestuwd.

Beoogde doelgroep

Voor het onderzoek naar organisatiecultuur: 100 tot 300 werknemers.

Voor de eerste workshopdag: Je leiderschapsteam en extra informele leiders (maximaal 30 deelnemers)

Voor de tweede workshopdag: Je leiderschapsteam van 5 tot 10 personen.

Format

Beschikbaar voor zowel virtuele als in-person omgevingen.

Duur

Deelname aan een onderzoek naar organisatiecultuur van 25 minuten plus een tweedaagse workshop.

Laten we praten over hoe we kunnen helpen!

Ben je benieuwd hoe de culturele workshop jou kan helpen?