Wat zijn Kanban-vluchtniveaus?

Ontdek de transformerende kracht van Kanban Flight Levels in dit uitgebreide artikel.

Kanban Flight Levels is een concept dat aan populariteit wint in projectbeheer en workflowoptimalisatie. Het biedt een kader voor het begrijpen en Kanban-principes implementeren op verschillende niveaus binnen een organisatie. Dit artikel verdiept zich in het concept van Kanban, verkent de drie vliegniveaus, bespreekt hun rol in projectmanagement, geeft stappen om Kanban vliegniveaus te implementeren en benadrukt de voordelen van het gebruik van deze aanpak.

Het concept Kanban begrijpen

De oorsprong van Kanban

Kanban ontstond in de jaren 1940 bij Toyota, een Japanse autofabrikant. Het werd in eerste instantie ontwikkeld als een planningssysteem om de efficiëntie te verbeteren en verspilling te elimineren. Het woord "Kanban" betekent "visuele kaart" in het Japans, wat goed beschrijft hoe het systeem werkt.

Het basisidee van Kanban is de workflow visualiseren door kaarten of plakbriefjes te gebruiken om werkitems voor te stellen en ze door verschillende stadia van voltooiing te bewegen. Met deze visuele weergave kunnen teams gemakkelijk knelpunten identificeren, de voortgang bijhouden en weloverwogen beslissingen nemen.

Het concept Kanban werd voor het eerst geïntroduceerd door Taiichi Ohno, een industrieel ingenieur bij Toyota. Ohno werd geïnspireerd door het voorraadbeheersysteem van supermarkten, waar producten pas werden aangevuld als ze een bepaalde drempel bereikten. Hij realiseerde zich dat deze aanpak ook kon worden toegepast op productieprocessen.

Ohno merkte op dat traditionele productiesystemen vaak te lijden hadden onder overproductie, buitensporige voorraden en lange doorlooptijden. Hij geloofde dat deze problemen konden worden aangepakt door een visueel systeem te implementeren dat werk in uitvoering beperkte en zich richtte op voortdurende verbetering.

Ohno's idee was eenvoudig maar revolutionair. Hij stelde voor om kaarten, bekend als Kanban-kaarten, te gebruiken om werkitems weer te geven. Elke kaart zou informatie bevatten over de taak, zoals de prioriteit, de deadline en de persoon die verantwoordelijk is voor de voltooiing. Deze kaarten werden op een bord geplaatst, verdeeld in kolommen die de verschillende stadia van de workflow voorstelden.

Naarmate het werk vorderde, werden de kaarten van de ene kolom naar de andere verplaatst om de huidige status van de taak aan te geven. Deze visuele weergave maakte het voor alle betrokkenen gemakkelijk om de workflow te begrijpen en eventuele knelpunten of vertragingen te identificeren.

Basisprincipes van Kanban

Kanban is gebaseerd op drie fundamentele principes:

 1. Visualiseer de workflow: Geef werkitems weer op een Kanban-bord om een duidelijk overzicht te geven van het hele proces. Door de workflow te visualiseren, kunnen teamleden gemakkelijk zien welke taken in uitvoering zijn, welke taken voltooid zijn en welke taken nog gestart moeten worden. Deze transparantie bevordert de samenwerking en helpt teams georganiseerd te blijven.
 2. Beperk onderhanden werk (WIP): Stel een maximum in voor het aantal taken dat tegelijkertijd kan worden uitgevoerd. Dit helpt overbelasting te voorkomen en verbetert de focus. Door de WIP te beperken, kunnen teams multitasking voorkomen en ervoor zorgen dat taken worden voltooid voordat nieuwe worden gestart. Dit leidt tot snellere cyclustijden en een hogere productiviteit.
 3. Voortdurend verbeteren het proces: Analyseer en optimaliseer de workflow regelmatig op basis van feedback en gegevens en streef naar incrementele verbeteringen. Kanban moedigt teams aan om na te denken over hun processen en verbeterpunten te identificeren. Door de workflow voortdurend te verfijnen, kunnen teams verspilling elimineren, doorlooptijden verkorten en werk van hogere kwaliteit leveren.

Deze principes vormen de basis van Kanban en begeleiden teams bij het effectief implementeren van het systeem. Door visueel beheer te omarmen, onderhanden werk te beperken en te streven naar continue verbetering kunnen organisaties een grotere efficiëntie bereikenproductiviteit en klanttevredenheid.

De drie vliegniveaus in Kanban

Kanban is een populair framework dat wordt gebruikt in projectbeheer om de efficiëntie van de workflow te verbeteren en de samenwerking binnen organisaties te bevorderen. Het bestaat uit drie vliegniveaus die betrekking hebben op verschillende aspecten van de activiteiten van een organisatie.

Vluchtniveau één: operationeel niveau

Het eerste vluchtniveau in Kanban richt zich op het operationele niveau van een organisatie. Het gaat om de frontlinieteams die verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse werk. Deze teams gebruiken Kanban-borden om hun taken te visualiseren, samen te werken en hun werklast effectief te beheren.

Met Kanban Flight Levels krijgen de operationele teams meer transparantie in hun werkprocessen. Ze kunnen eenvoudig de status van elke taak vaststellen, hun prioriteiten begrijpen en de voortgang bijhouden. Deze transparantie vergroot het vermogen van het team om zichzelf te organiseren en beslissingen te nemen, wat leidt tot een verbeterde productiviteit en efficiëntie.

Bovendien bevorderen Kanban Flight Levels een cultuur van voortdurende verbetering. Door hun werk te visualiseren, kunnen teams knelpunten, inefficiënties en verbeterpunten identificeren. Ze kunnen dan veranderingen doorvoeren om hun werkstroom te optimaliseren en effectiever waarde te leveren aan klanten.

Vluchtniveau twee: Coördinatieniveau

Het coördinatieniveau omvat teams die coördineren en samenwerken met meerdere operationele teams. Dit vliegniveau helpt bij het identificeren van afhankelijkheden, knelpunten en verbeterpunten.

Met Kanban Flight Levels kunnen teams op coördinatieniveau een beter inzicht krijgen in de onderlinge afhankelijkheden tussen verschillende operationele teams. Ze kunnen potentiële knelpunten identificeren en proactieve maatregelen nemen om deze aan te pakken. Door hun inspanningen af te stemmen op gemeenschappelijke doelen, kunnen deze teams de algehele efficiëntie van de workflow verbeteren en vertragingen verminderen.

Kanban Flight Levels bevorderen ook een cultuur van samenwerking en het delen van kennis. Teams op coördinatieniveau kunnen best practices, geleerde lessen en succesverhalen met elkaar delen, waardoor continu leren en verbeteren in de hele organisatie mogelijk wordt.

Vluchtniveau drie: Strategisch niveau

Op strategisch niveau bieden de Kanban Flight Levels een holistisch overzicht van de strategische initiatieven van de organisatie. Dit vluchtniveau zorgt voor afstemming tussen operationele en strategische doelen, wat effectieve besluitvorming en toewijzing van middelen vergemakkelijkt.

Met Kanban Flight Levels kunnen organisaties hun strategische initiatieven visualiseren en de voortgang ervan bijhouden. Deze zichtbaarheid stelt leiders in staat om de impact van deze initiatieven op de algehele workflow te evalueren en indien nodig weloverwogen aanpassingen te doen.

Bovendien bevorderen Kanban Flight Levels de strategische afstemming en transparantie in de hele organisatie. Door de strategische doelen en initiatieven te visualiseren, kunnen teams op alle vluchtniveaus begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan de grotere doelstellingen van de organisatie. Deze afstemming bevordert het gevoel van doelgerichtheid en stelt teams in staat om beslissingen te nemen die in lijn zijn met de strategische richting van de organisatie.

Concluderend, Kanban Flight Levels bieden een gestructureerde aanpak voor het beheren van werk op verschillende niveaus binnen een organisatie. Door transparantie, samenwerking en strategische afstemming te bevorderen, helpen Kanban Flight Levels organisaties hun workflow te optimaliseren, de efficiëntie te verbeteren en hun strategische doelstellingen te bereiken.

De rol van Kanban-vluchtniveaus in projectmanagement

Efficiëntere workflow

Kanban Flight Levels spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de efficiëntie van de workflow door teams een duidelijk inzicht te geven in hun taken, prioriteiten en afhankelijkheden. Door de workflow te visualiseren kunnen knelpunten beter worden geïdentificeerd en kunnen teams deze direct aanpakken, wat resulteert in een soepelere en snellere projectuitvoering.

Bovendien kunnen teams, met de limiet op onderhanden werk ingesteld op elk vluchtniveau, zich concentreren op een beheersbaar aantal taken per keer, waardoor overbelasting wordt voorkomen en een hogere kwaliteit van de output wordt gegarandeerd.

Communicatie en samenwerking verbeteren

Kanban Flight Levels bevorderen effectieve communicatie en samenwerking binnen en tussen teams. Door taken en voortgang te visualiseren, kunnen teams gemakkelijk communiceren en informatie delen, waardoor misverstanden en vertragingen worden verminderd. Het coördinatieniveau zorgt ervoor dat teams naadloos samenwerken, waarbij afhankelijkheden worden opgelost en silo's worden voorkomen.

Daarnaast zorgt het strategische niveau voor een gemeenschappelijk begrip van de doelen van de organisatie, waardoor de inspanningen op alle niveaus beter op elkaar kunnen worden afgestemd en gecoördineerd.

Kanban-vluchtniveaus implementeren

Stappen om Kanban-vluchtniveaus te implementeren

 1. Teams opleiden: Zorg voor training over Kanban-principes, Flight Levels en de voordelen die ze bieden.
 2. Ontwerp Kanban-borden: Maak Kanban-borden voor elk vluchtniveau, zodat de workflow duidelijk wordt weergegeven.
 3. Stel WIP-limieten in: Bepaal de juiste onderhanden werklimieten voor elk vluchtniveau om de werkbelasting in evenwicht te brengen en de efficiëntie te optimaliseren.
 4. Zorg voor feedback-lussen: Implementeer regelmatige feedbacklussen om inzichten te verzamelen, verbetergebieden te identificeren en te reageren op veranderende behoeften.
 5. Voortdurend verfijnen: Moedig teams aan om hun workflows voortdurend te verfijnen en te verbeteren op basis van gegevens en feedback.

Algemene uitdagingen en oplossingen

Het implementeren van Kanban Flight Levels kan een aantal uitdagingen met zich meebrengen, zoals weerstand tegen verandering, onbegrip of problemen bij het vaststellen van de juiste WIP-limieten. Om deze uitdagingen te overwinnen, kunnen organisaties

 • Zorg voor uitgebreide training en ondersteuning om de implementatie soepel te laten verlopen.
 • Communiceer de voordelen van Kanban Flight Levels om buy-in te krijgen van alle belanghebbenden.
 • Werk samen met teams om realistische en haalbare WIP-limieten vast te stellen op basis van hun specifieke context.
 • Moedig voortdurend leren en verbeteren aan door te experimenteren en aan te passen.

Voordelen van het gebruik van Kanban-vluchtniveaus

Verhoogde productiviteit en efficiëntie

Door Kanban Flight Levels te implementeren, kunnen organisaties een hogere productiviteit en efficiëntie ervaren. Duidelijke visualisatie van taken, gestroomlijnde workflows en verbeterde coördinatie zorgen ervoor dat teams effectiever kunnen werken, waardoor vertragingen worden verminderd en verspilling wordt geminimaliseerd. De focus op voortdurende verbetering maakt voortdurende verbeteringen mogelijk om middelen en processen verder te optimaliseren.

Verbeterde zichtbaarheid en controle van projecten

Kanban Flight Levels bieden een verbeterde zichtbaarheid van projecten op alle niveaus van een organisatie. Deze zichtbaarheid stelt belanghebbenden in staat om in realtime inzicht te krijgen in de voortgang, mogelijke risico's en het gebruik van middelen. Met deze kennis kunnen snel weloverwogen beslissingen worden genomen, waardoor de projectresultaten beter in de hand worden gehouden.

Conclusie

Kanban Flight Levels bieden organisaties een krachtig raamwerk om de workflow te optimaliseren, de samenwerking te verbeteren en operationele en strategische doelen op elkaar af te stemmen. Door het concept van Kanban te begrijpen, de drie vliegniveaus te implementeren en de bijbehorende voordelen te omarmen, kunnen organisaties een verbeterde productiviteit, efficiënt projectbeheer en uiteindelijk betere bedrijfsresultaten bereiken.

Delen:

Flight Levels 1, 2 en 3 - Flight Levels Academy

Gerelateerde blogposts

Agile Misstap #5: Het certificeringscircus - Reflecteren op het Agile accreditatielandschap

In deze blogpost duik ik in de complexiteit en uitdagingen van de Agile certificeringsmarkt, waarbij ik reflecteer op mijn eigen ervaringen als Certified Scrum Trainer en criticus. Van de democratisering van het valideren van vaardigheden in samenlevingen waar onderwijs een luxe is, tot de valkuilen van commoditisatie en "zelfgemaakte" certificeringen, onderzoek ik hoe wat begon als een goedbedoeld systeem vaak is afgedwaald van zijn wortels. Ondanks deze problemen beargumenteer ik dat certificeringen, wanneer ze worden uitgegeven door geloofwaardige organisaties, nog steeds een belangrijke waarde hebben als markering van echte vaardigheden en kennis. Ga met me mee om het "Certificeringscircus" uit te pakken en de echte waarde van Agile certificeringen te ontdekken.

Agile Mindset & Cultuur - Leiderschap

Navigeren door leiderschapsuitdagingen in SAFe® Scaled Agile Framework adoptie In de zoektocht naar organisatorische agility, springt Scaled Agile Framework (SAFe®) eruit als een baken van belofte. Toch is de reis...

Inleiding tot het Transformatiemanifest

Het Agile Manifest is een hoeksteen in mijn werk als consultant en agile coach. De principes hebben me door talloze projecten geleid en geïnspireerd tot een frisse kijk op...

Gerelateerde training

Verwante bronnen

Een kleurrijk kanban-bord met verschillende kaarten in verschillende stadia van een workflow-proces

Wat is een Kanban-kaart?

Ontdek de ins en outs van een Kanban-kaart met onze uitgebreide gids.

Wat is een Kanban-bord?

We verkennen de voordelen van het gebruik van Kanban-borden, de belangrijkste elementen en hoe ze er in de praktijk uitzien, zodat je aan de slag kunt met dit handige Agile projectmanagementhulpmiddel.

Meer bronnen

We kunnen meedenken
hoe we kunnen helpen!

Vind je onze artikelen leuk? Nog beter, je kunt ons persoonlijk spreken! Neem contact met ons op zodat we iets kunnen plannen!